تغيير شهر بدون مجوز پليس مي تواند باعث ديپورت شما شود

imageقابل توجه دوستان عزيز پناهجوي ساكن تركيه،

لطفا شهر محل اقامت پناهندگي خود را بدون هماهنگي با پليس و اطمينان از دريافت انتقالي ترك نكنيد، در غير اين صورت ممكن است از خروج شما از تركيه جلوگيري به عمل آيد.

طبق قوانين جديد در تركيه، پليس و وزارت كشور اين حق را دارند كه پس از اينكه يك فرد چند بار براي امضا به اداره ي مربوط مراجعه نكرد، نتيجه گيري كنند كه اين فرد از ادامه ي روند پناهجويي خود منصرف شده و پرونده اش را ببندد. در نتيجه اقامت او در تركيه لغو مي شود و نمي تواند تركيه را به سمت كشور پناهنده پذير ترك كند و هر لحظه در خطر بازپس فرستادن به ايران مي باشد.

متاسفانه دوستاني بوده اند كه چند هفته قبل از خروجشان از تركيه مطلع شده اند كه به اين دليل پروازشان لغو شده است و ديگر همانند قبل تنها با پرداخت جريمه قادر به خروج از تركيه نمي باشند و بايد در دادگاه ويژه اي حاضر شوند كه اين روند مي تواند تا چند ماه به طول بيانجامد.

شايان ذكر است كه يكي از وظايف پناهجويان رعايت قوانين تركيه است و در چنين مواردي سازمان ملل نيز نمي تواند دخالتي داشته باشد.

سازمان دگرباشان ايراني از همه ي پناهجويان درخواست مي كند كه در شهر اسكان داده شده بمانند و چنانچه نياز به تغيير شهر دارند مراحل قانوني آن را طي كنند. چنانچه در حال حاضر بدون هماهنگي شهر خود را عوض كرده ايد، درخواست مي كنيم كه برگرديد و از باز بودن پرونده تان مطمئن شده و اقدام به انجام مراحل قانوني آن بنماييد.

Comments are closed.