فرم درخواست کمک مالی

 

دوستان عزیز،

این فرم تنها مخصوص پناهجویان دگرباشی است که ایران را به سمت ترکیه ترک کرده اند و در آنجا درخواست پناهندگی داده اند. لطفا در تکمیل این فرم دقت لازم به کار ببرید زیرا مبنای تصمیم گیری سازمان اطلاعاتی است که از طریق این فرم برای ما ارسال می نمایید.

درخواست شما در جلسات سازمان مطرح خواهد شد و کمیته ی ویژه ای در این مورد بررسی و تصمیم گیری خواهد کرد. چنانچه واجد شرایط دریافت کمک های مالی سازمان دگرباشان ایرانی باشید می بایست که در یکی از شعبه های زراعت بانک در ترکیه حساب پس اندازی داشته باشید. بدون داشتن حساب زراعت بانک سازمان دگرباشان ایرانی امکان ارسال کمک مالی را نخواهد داشت.

لطفا در پاسخ دادن به تمام سوالات دقت لازم را به عمل آورید زیرا پس از ارسال فرم دیگر نمی توانید اطلاعات را تغییر دهید.

شایان ذکر است که در صورت ارائه ی کمک مالی، سازمان این حق را برای خود محفوظ می دارد که شما را به عنوان یکی از دریافت کنندگان کمک های مالی سازمان در هرجا که نیاز باشد معرفی نماید.

نام و نام خانوادگی Full Name

آدرس پست الکترونکی Email

شماره پرونده سازمان ملل UNHCR File Number

تاریخ تولد به میلادی Date of Birth DD-MM-YYYY

شماره تلفن Telephone Number

وضعیت پرونده File Status

آیا تا به حال هیچ کمک مالی از سازمان ملل دریافت کرده اید؟ Have you received any financial aid from the UNHCR

آیا تا به حال از طرف سازمان دگرباشان ایرانی به شما کمک مالی شده است؟ Have you received any financial aid from the IRQR

اگر بله، چه مبلغی دریافت کردید؟
If yes, how much

آیا هیچ کمک مالی ای از خانواده، دوستان و آشنایان خود دریافت می کنید؟ Do you receive any financial support from your family or friends
 بله خیر

آیا تا به حال هیچ کمک مالی از سازمان های دیگر (به جز سازمان ما و سازمان ملل) دریافت کرده اید؟ Do you receive any financial support from other organizations
 بله خیر

اگر بله، نام آن سازمان چه بود؟ If yes, which organization

زمانی که از ایران خارج شدید چقدر پول داشتید؟ لطفا به لیر ترکیه بنویسید How much TL did you bring to Turkey when you first moved

در حال حاضر چقدر پول دارید؟ لطفا به لیر ترکیه بنویسید How much TL do you have now

آیا تنها زندگی می کنید؟ Do you live by yourself

ماهیانه چند لیر بابت اجاره خانه پرداخت می کنید؟ How much TL do you pay for rent

چند لیر برای خرید وسائل خانه پرداخت کردید؟ How much TL did you pay for your furniture

چند لیر برای غذا در ماه پرداخت می کنید؟ How much TL do you pay for food in a month

چند لیر برای تلفن در ماه پرداخت می کنید؟ How much TL do you pay for telephone in a month

چند لیر برای ایاب و ذهاب در ماه پرداخت می کنید؟ How much TL do you pay for transportation in a month

به جز موارد بالا آیا هزینه ههای دیگری نیز دارید؟ توضیح دهید Do you have any other expenses? explain

آیا برای بخشش پول خاک اقدام کرده اید؟ Did you apply for your temporary residency fee forgiveness in Turkey

چند لیر برای هزینه ی اقامت موقت (پول خاک) پرداخت کردید؟ How much did you pay for temporary residency

آیا کیملیک آبی دارید؟ Do you have your residency blue document

چرا به کمک مالی سازمان دگرباشان ایرانی نیاز دارید؟ In what way could the IRQR financial aid assist you

چند لیر از سازمان درخواست کمک دارید؟
How much TL would you need from IRQR

آیا به کمک مالی بیشتر از یک بار احتیاج دارید؟ Do you need recurring financial aid

اگر بیش از یک بار به کمک مالی نیاز دارید لطفا دلیل آن را توضیح دهید If you need more than one time financial aid, please explain why

تا به حال چطور هزینه های ماهیانه ی خود را پرداخت می کردید؟ How did you manage to meet your monthly expenses up to now

چنانچه سازمان دگرباشان ایرانی قادر به پرداخت کمک مالی به شما نباشد چطور می خواهید هزینه های خود را تامین کنید؟ How would you meet your expenses if not granted any financial aid from the IRQR

آیا در زراعت بانک حساب دارید؟ Do you have Ziraat Bank account

بدینوسیله با سازمان دگرباشان ایرانی اجازه می دهم که برای تصمیم گیری بهتر در ارتباط با وضعیت مالی من تحقیق کند ؟ Hereby I give IRQR permission to inquire about your financial situation in order to make a better decision

با ارسال این فرم، من اعلام می کنم که اطلاعات خواسته شده را مرور کرده و بهترین توان و آگاهی خود را به کار گرفته ام تا به اطلاعات درخواست شده پاسخی درست، واقعی و کامل بدهم By submitting this form, I declare that I have examined this information, and, to the best of my knowledge and belief, the information contains all the relevant facts relating to the request for information, and such facts are true, correct, and complete.