قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ایران – سرفصل همجنسگرایی

 

قانون مجازات اسلامي چاپ اول سال 71

فصل اول‌- تعريف و موجب لواط

ماده 108‌- لواط وطي مذكر است ‌چه بصورت دخول باشد يا تفخيذ‌.

ماده 109‌- فاعل و مفعول لواط هر دو محكوم به حد خواهند شد‌.

ماده 110‌- حد لواط در صورت دخول قتل است و كيفيت نوع آن در اختيار حاكم شرع است‌.

ماده 111‌- لواط در صورتي موجب قتل ميشود كه فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند‌.

ماده 112‌- هر گاه مرد بالغ و عاقل با نابالغي لواط كند فاعل كشته ميشود و مفعول اگر مكره نباشد تا 74 ضربه شلاق تعزير ميشود‌.

ماده 113‌- هرگاه نابالغي نابالغ ديگر را وطي كند تا 74 ضربه شلاق تعزير ميشوند مگر آنكه يكي از آنها اكراه شده باشد‌.

 

فصل دوم‌- راههاي ثبوت لواط در دادگاه

ماده 114‌- حد لواط با ‌چهار بار اقرار نزد حاكم شرع نسبت به اقرار‌كننده ثابت ميشود‌.

ماده 115‌- اقرار كمتر از ‌چهار بار موجب حد نيست و اقرار‌كننده تعزير ميشود‌

ماده 116‌- اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار‌كننده بالغ‌، عاقل‌، مختار و داراي قصد باشد‌‌.

ماده 117‌- حد لواط با شهادت ‌چهار مرد عادل كه آن را مشاهده كرده باشند ثابت ميشود‌.

ماده 118‌- با شهادت كمتر از ‌چهار مرد عادل لواط ثابت نميشود و شهود به قذف محكوم ميشوند‌.

ماده 119‌- شهادت زنان به تنهايي يا به ضميمه مرد لواط را ثابت نميكند‌

ماده 120‌- حاكم شرع ميتواند طبق علم خود كه از طريق متعارف حاصل شود‌، حكم كند‌.

ماده 121‌- حد تفخيذ و نظاير آن بين دو مرد بدون دخول براي هر يك صد تازيانه است‌.

تبصره‌: در صورتي كه فاعل غير‌مسلمان باشد‌، حد فاعل قتل است‌

ماده 122‌- اگر تفخيذ و نظاير آن سه بار تكرار و بعد از هر بار حد جاري شود در مرتبه ‌چهارم حد آن قتل است‌

ماده 123- هرگاه دو مرد که با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت در زير يک پوشش بطور برهنه قرار گيرند هردو تا 99 ضربه شلاق تعزير مي شوند.

ماده 124‌- هر‌گاه كسي ديگري را از روي شهوت ببوسد تا شصت ضربه شلاق تعزير ميشود‌

ماده 125- کسي که مرتکب لواط يا تفخيذ و نظاير آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط مي شود و اگر بعد از شهادت توبه نمايد حد از او ساقط نمي شود.

ماده 126‌- اگر لواط و تفخيذ و نظاير آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه كند قاضي ميتواند از ولي امر تقاضاي عفو نمايد‌

 

 باب سوم‌- مساحقه

ماده 127‌- مساحقه‌، همجنس‌بازي زنان است با اندام تناسلي‌.

ماده 128‌- راههاي ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههاي ثبوت لواط است‌.

ماده 129‌- حد مساحقه براي هر يك از طرفين صد تازيانه است‌.

ماده 130‌- حد مساحقه درباره كسي ثابت ميشود كه بالغ‌، مختار و داراي قصد باشد‌.

تبصره‌: در حد مساحقه فرقي بين فاعل و مفعول و هم‌چنين فرقي بين مسلمان و غير‌مسلمان نيست‌.

ماده 131‌- هر‌گاه مساحقه سه بار تكرار شود و بعد از هر بار حد جاري گردد در مرتبه ‌چهارم حد آن قتل است‌.

ماده 132‌- اگر مساحقه‌كننده قبل از شهادت توبه كند حد ساقط ميشود اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نيست‌.

ماده 133‌- اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وي پس از اقرار توبه كند قاضي ميتواند از ولي امر تقاضاي عفو كند‌.

ماده 134‌- هر‌گاه دو زن كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زير يك پوشش قرار گيرند به كمتر از صد تازيانه تعزير ميشوند‌. در صورت تكرار اين عمل و تكرار تعزير در مرتبه سوم به هر يك صد تازيانه زده ميشود‌